FAQ

Како да заменам прозивод?

25.04.2020.

*За време на coronavirus пандемијата, замената на производи е отежната. Но, истата може да се изврши доколку производот за замена и фактурата, во временски пропшаниот рок, лично го донесете до претставништвото на MY:TIME, за утврдување на неговата исправност.

Замена на производ може да се направи во рок од 15 дена од купувањето, со фискална сметка (односно фактура за онлајн нарачки), само доколку производот е во исправна / неоштетена состојба, која ја утврдува вработен во MY:TIME. Овие три услови се задолжителни.

Доколку немаш фискална сметка, истата е изгубена или производот кој сакаш да го замениш е добиен на подарок, можеш да извадиш копија во Управа за Јавни Приходи. За копија од фискалната сметка, потребно е да се обратиш во Генералната дирекција на УЈП со писмено барање доставено преку архивата на УЈП, за издавање на копија на оригинална фискална сметка.

Остави коментар