БЕСПЛАТНА ДОСТАВА НАД 600 ден
WE NEVER CLOSE - SHOP ONLINE

Услови за користење и политика на приватност

1. Општо

Интернет-страната "www.mytime.mk" нуди онлајн услуга, управувана од ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје, која се состои од информативни услуги, содржини и трансакциски способности овозможени од MY:TIME преку чии страници се продаваат производи. Цените на сите производи од mytime.mk се во денари и вклучен ДДВ.

Секој купувач може но и не мора да се регистрира за да може да биде остварена нарачката. По завршувањето на нарачката ќе биде испратен e-mail на наведената адреса од страна на купувачот, како преглед на нарачаното.

Доставата е бесплатна за секоја нарачка во вредност над 600 денари. Доставата се наплаќа 100 денари за секоја нарачка во вредност помала од 600 денари. Истатa не опфаќа гаранција и осигурување при транспорт/достава на производот. За осигурување при транспорт на производот види точка 3-Правила на купување.

Купувањето може да се оствари преку плаќање при испорака, плаќање со вирман како и со следните платежни картички: Visa Classic; Visa Electron; Master Card; Maestro; American Express;  Diners Club International (само доколку има CVV2/CVC код на позадината од картичката) а наплатата се извршува преку нашиот партнер НЛБ Тутунска Банка.

Со користење на овој сајт крајниот корисник се согласува со сите правила и услови изнесени во продолжение на овој текст. Правото на користење на овој сајт е лично на крајниот корисник и не е преносливо на кое било друго лице или субјект. Крајниот корисник е одговорен за заштита на доверливоста на неговата лозинка. Крајниот корисник признава дека иако интернетот е често безбедно место, понекогаш има пречки во службата или настани кои се надвор од контрола на MY:TIME. MY:TIME не е одговорен за кои било податоци изгубени додека се врши пренесување на информација преку Интернет. Корисникот разбира и признава дека во зависност од околностите, во рамките и надвор од контрола на MY:TIME, пристапот до веб страницата може да биде прекинат или суспендиран во било кое време.MY:TIME има право во секое време да го промени или прекине било кој аспект или функција на сајтот.

Со користењето на услугите на MY:TIME, корисникот признава дека е полнолетен. Корисникот мора да има барем 18 години за да може да го користи сајтот за купување, а во спротивно одговорноста е на лицето што му овозможило пристап до податоците кои му се потребни на малолетното лице за онлајн купување. MY:TIME не сноси никаква одговорност доколку купувањето го врши малолетно лице.

2. Измена на Условите на користење

MY:TIME го задржува правото во било кое време да го прекине или измени било кој аспект од овие Услови на користење како што смета дека е неопходно или пожелно. Доколку дојде до било какви промени, истите ќе стапат на сила откако претходно ќе бидат јавно објавени на оваа веб страна. Овие промени нема да важат за производи купени пред да биде направена јавната објава.

ЗАТОА препорачуваме корисникот да ги прочита овие важни информации кои ги содржат нашите Услови на користење секој пат кога сака да направи ново купување со цел да биде информиран за било какви промени. Секое користење на сајтот од страна на корисникот на MY:TIME ќе се смета дека претставува прифаќање од негова страна на тие измени.

3. Правила на купување 

Правилата на купување на MY:TIME појаснуваат кои се условите на купување и начинот на испорака на купените производи.Купувањето поминува низ 3/три видливи фази, и тоа:

СЕ ПРОЦЕСИРА – што подразбира дека нарачката од страна на купувачот/нарачателот е извршена, но истата е во процес на одобрување и/или подготовка на потребна документација за испорака. 

ОДОБРЕНА - нарачката е одобрена и се чека на доставувачот да ја подигне за пренос до нарачателот. 

ОДБИЕНА - нарачката е одбиена, причината е испратена преку е-пошта до корисникот, а уплатените парични средства се враќаат на нарачателот.

Откако нарачката ќе биде одобрена, ВЕДНАШ и не подолго од 3-три часа, по извршеното плаќање од купувачот/нарачателот, предметот на купопродажба ќе биде предаден за достава, освен ако нарачката е извршена во петок по 14.00 часот, во сабота, во недела или било кој неработен ден.Достава се врши преку уредно регистрирано и овластено друштво за достава на пратки Пост Експрес Македонија. Одговорноста за производот, од преземањето од деловните простории на продавачот, до предавањето на купувачот ја сноси во целост.

Нарачателот/купувачот со купување на производите преку оваа веб страна, се согласува со условите на достава објавени на www.postexpress.mk .Доколку приемот на производот од доставувачот е до 14.00 часот, Пост Експрес Македонија гарантира дека ќе ја изврши доставата во рок од 24 часа, во спротивно производот ќе биде подигнат од доставувачот наредниот ден, по што се пресметува рокот од 24 часа. Гарантирањето за рокот на испорака од 24 часа е јавно објавено од Пост Експрес Македонија и за точноста одговара истиот. ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје не врши достава и не гарантира за рокот на испорака, а за евентуална измена на ваквата објава купувачот/нарачателот е должен да се информира кај доставувачот.

Доколку нарачателот сака да го осигура купениот производ од евентуални оштетувања, губења и слично, при вршење на доставата должен е да стапи во контакт со овластено лице од Пост Експрес Македонија и изрично да побара од нив осигурување за транспорот на производот, согласно од нив објавените услови на нивната веб страна.

Производите се испорачуваат со гаранција (доколку производот има гаранција), испратница и фактура за извршеното плаќање.Секој купувач е должен при испорака на производот да го провери за евентуални оштетувања при транспорт, а доколку е поголема пратка да провери дали некој производ недостасува. Видливите недостатоци/оштетувања на производот Купувачот треба веднаш да ги пријави при прием на робата на доставувачот.

Во случај купувачот да сака да го врати производот не по наша вина или вина на доставувачот и сака да му се врати сумата на производот, тогаш од крајниот износ на производот двојно ќе биде одбиен трошокот за достава кој варира согласно со тежината на производот. Доколку купувачот сака да го замени производот, должен е да го чува неоштетен, неотпакуван и неупотребуван заедно со сите приложени документи.Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.

4. Ограничување на одговорноста

Kрајниот корисник експлицитно се согласува дека користењето на овој сајт е под негова одговорност. Ниту MY:TIME, неговите институции, ниту нивните службеници, трговци, провајдерите на содржина или даватели на лиценца или некој од нивните службеници, вработени, агенти или директори, не гарантираат дека користењето на сајтот ќе бидат безгрешни или без никаков прекин; ниту пак гарантираат за (I) резултатите, кои можат да се добијат од употреба на овој сајт, или било која микространа, или за (II) точноста, веродостојноста или содржината на било која информација, услуга или производ обезбедени преку овој сајт или на неговите микространи.Oвој сајт и неговите микространи се ставени на располагање на база "како што се" и "кога се достапни”. MY:TIME се оградува од било каква одговорност и услови, изразени или наложени, вклучувајќи, но не и ограничени на, оние кој се предмет на прекршоци, тргување или прилагодени за одредена намена.

Во никој случај MY:TIME нема да биде одговорен за било кои посредни, случајни, специјални, последователни или казнени штети кои произлегуваат од, или се поврзани со оваа веб страна. Одговорноста на MY:TIME во врска со производ купени од “www.mytime.mk” неможе да ги надмине сумите платени за тие производи, и вкупната одговорност која произлегува или е поврзана со оваа спогодба неможе да ја надмине сумата платена од крајниот корисник за време на шест месеци пред донесување на какво било побарување.

Под никакви околности MY:TIME нема да биде одговорен за било каква загуба или оштетување на крајниот корисник предизвикано од негово потпирање врз информациите добиени преку MY:TIME. Одговорност на крајниот корисник е да ја оцени точноста, комплетноста или корисноста на било која информација, коментар, мислење, совет, или друга содржина достапна преку MY:TIME.

MY:TIME содржи линкови до веб-сајтови на трети лица кои се одржуваат од други добавувачи на содржина. MY:TIME изречно ја отфрла одговорноста во поглед на содржината и точноста на материјалите на таквите веб страни на трети лица. Ако крајниот корисник одлучи да пристапи до некој веб сајт преку линк, тоа го прави на свој ризик. Освен ако MY:TIME експлицитно Ви дозволил да го сторите тоа, не смеете да ставате надворешни линкови до други страни на MY:TIME. MY:TIME го задржува правото да ја отповика својата согласност за било кој линк во секое време, без да ве извести.

MY:TIME има право, но не и обврска да ја следи содржината на сајтот во било кое време. MY:TIME има право, но не и обврска да го отстрани било кој материјал за кој MY:TIME смета дека ги нарушува одредбите изнесени тука.

5. Надоместок на штети

Крајниот корисник се согласува дека ќе ја обештети и нема да ја смета за одговорна компанијата ВОЧ ИД ДООЕЛ, нејзините филијали, нивните одговорни лица, вработени и агенти за сите побарувања на штета и трошоци, вклучувајќи трошоци за правно застапување, кои можат да произлезат од користењето на оваа веб страна од страна на крајниот корисник.

6. Трговска марка

MY:TIME е заштитена трговска марка на ВОЧ ИД ДООЕЛ. Сите права во однос на оваа марка се задржани. Доколку не е поинаку назначено, сите други трговски марки кои се појавуваат на MY:TIME се сопственост на нивните соодветни сопственици.

7. Опрема

MY:TIME не е одговорен за било каква штета на опремата на крајниот корисник како резултат од користењето на овој сајт.

8. Разно

Секој корисник на оваа страна и онлајн купување, се смета дека ги прифаќа овие услови, а со што истиот има правна сила на двострано склучен договор.

Овој договор, и било кои оперативни правила за MY:TIME поставени од MY:TIME, го сочинуваат целосниот договор на страните. Насловите на заглавјата од овој договор се користат само за полесна ориентација, и во никој случај не влијаат на толкувањето на текстот што е во нив. Ако надлежниот суд ја смета за неважечка било која ставка од овој договор, тоа нема да влијае врз валидноста на било која друга одредба од овие Услови и останатите делови од овие Услови, ќе останат во сила. Доколку било која страна не ги искористи своите права од овој договор, тоа нема да се смета за откажување или губење на тие права, како и на било кои други права наведени овде.

Седиштето на ВОЧ ИД ДООЕЛ е во Скопје, Македонија. Правните спорови кои можат да произлезат како резултат на користење на овој веб-сајт (освен ако со посебен договор е експлицитно наведено поинаку) се под јурисдикција на судот во Скопје, и се решаваат во согласнот со прописите на Република Македонија. Со користењето на оваа веб-страница крајниот корисник се согласува дека секој спор или побарувачката, што произлегува од, или е во врска со овие Услови или во врска со нивната имплементација, е во надлежност на судот во Скопје.

9. Политика на приватност и заштита на лични податоци

9.1. Општо

Оваа Политика на приватност појаснува како ние, Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје, во својство на Контролор на лични податоци (во понатамошниот текст: MY:TIME) ги обработуваме личните податоци кои доброволно се дадени од страна на корисниците на веб страната mytime.mk. Оваа Политика на приватност се однесува само за mytime.mk и поддомените, а доколку е присутен линк кој поврзува со други веб страни, ние не преземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие веб страни. Со користење на ова веб-страна, корисникот се согласува со условите на оваа Политика за приватност.

Доколку не се согласувате со оваа Политика, ве молиме да го прекинете пристапот до веб страната.

9.2. Кои лични податоци се обработуваат

-Податоци потребни за online купување на производи од нашата веб страна. Кога сакате да направите онлајн нарачка на производ, без при тоа да се зачлените во Клубот за лојалност ќе треба да ни ги дадете следните податоци: име, презиме на купувач,телефонски број и адреса за достава на прозвод. Овие податоци се потребни за реализација на направената онлајн нарачка,  достава на пратката како и за водење на сметководствената евиденција.

-Податоци за плаќањето. Кога правите online нарачка на производи со опција за плаќање со картичка, ги оставате податоците од платежната картичка. mytime.mk не собира никакви информации од финансиска природа како број на картичка и/или број на банкарска сметка. Податоците поврзани со успешна реализација на плаќањето ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на НЛБ Тутунска Банка . Трансакцијата при наплаќање на производот е пренасочена и се процесира преку порталот за наплата од кредитни картички на НЛБ Тутунска Банка. Порталот користи современа заштитa на податоците и сите процеси се одвивааат преку сигурна конекција со Банката.

-Податоци потребни за зчленување во Клуб на лојалност како што се име и презиме и меил адреса, кои Вие ги давате доброволно доколку сакате да станете член на Клубот и да Ви бидат овозможени поволности при купување на производи од продажните места или online продавницата на MY:TIME. Истите податоци ќе се користат и за маркетиншки цели, како што се анкети, наградни игри или други рекламни кампањи.

-Автоматски собрани податоци, односно податоци за посетителите на веб-страната mytime.mk. Овие податоци се користат за анализа и подобрување на техничката функционалност на нашата веб-страна заради обезбедување на персонализирана содржина на веб-страната, односно подобро да се одговори на индивидуалните потреби на корисниците. За подетални информации отворете ја секцијата Колачиња.

9.3. Цел на обработка на личните податоци

Вашите лични податоци се собрани врз основа на добиена согласност од Ваша страна, поради следните цели:

 • успешна достава на производите и реализација на плаќањето;
 • овозможување поволности при купување на производи од продажните места или online продавницата на MY:TIME со зачленување во Клубот за лојалност;
 • испраќање информации преку е-маил за производи, понуди, новости кои би можеле да ве интересираат. Овие информации ви ги испраќаме само доколку сте избрале да добивате пораки од MY:TIME по е-маил. Во кое било време можете да изберете повеќе да не ја користите оваа опција со следење на инструкциите дадени во самиот е-маил.
 • автоматско собирање на податоци со цел подобрување на Вашето корисничко искуство преку овозможување на подетални информации за проиводите кои Ве интересираат, најновите попусти, промоции и новитети застапени во MY:TIME.

MY:TIME ги користи податоците исклучиво за целите за кои се првично собрани, не ги открива личните податоци на трети лица, совен во случаите кога третите лица се јавуваат во својство на обработувачи на лични податоци (маркетинг агенции, даватели на аналитички и статистички услуги,  консултанти или соработници за исполнување на конкретни работи во име и за сметка на MY:TIME) на кои им е потребно да ги знаат таквите податоци само во разумни рамки на доверените овластувања и законски ограничувања и истите не смеат да ги обработуваат за никакви други цели, ниту да ги доставуваат на трети лица.

Со исклучок, лични податоци може да бидат откриени единствено по барање на државни органи до степенот што се бара со закон или регулатива, под услов пред да се направи такво откривање потребно со закон, MY:TIME ќе му даде на субјектот на лични податоци предходни информации за барањето и содржината на таквото откривање, како што е практично, под околностите.

9.4. Период на чување на личните податоци

Вашите лични податоци ќе бидат чувани се додека не биде повлечена согласноста за давање на податоците. Дадената согласност, може да биде повлечена во секое време, бесплатно и на едноставен начин.

9.5. Безбедност на обработка на личните податоци

Вашите лични податоци се обработуваат само на начин кој обезбедува соодветно ниво на безбедност на личните податоци од случајно или незаконско уништување, губење, менување или неовластен пристап. MY:TIME презема соодветни технички и организациски мерки за да обезбеди тајност и заштита на обработката на личните податоци. Сепак, без оглед на нашите напори за обезбедување максимална заштита на вашите податоци, ниту една веб-страна, мобилна апликација, база на податоци или систем не е целосно заштитена од безбедносните недостатоци во пренесувањето на податоци преку интернет. Вие можете да помогнете во обезбедување на безбедноста на вашите лични податоци преземајќи разумни чекори за заштита на личните податоци од неовластено откривање или злоупотреба.

9.6. Информации и пристап до личните податоци

Субјектот на лични податоци има право:

 • да побара пристап, исправка или бришење на личните податоци или ограничување на обработката на лични податоци,
 • на приговор за обработката како и право на преносливост на податоците.
 • да побара повлекување на согласноста за давање на податоците.

Вашите права наведени во точка 4 и 5 од Политиката на приватност може да ги остварите со испраќање на е-маил на следната адреса: legal@mytime.mk

За остварување на сите Ваши права кои се однесуваат на заштитата на лични податоци може да се обратите до офицерот за заштита на лични податоци на ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје.

Офицер за заштита на лични податоци во ДТУ ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје

Драгана Крстевска

Телефон за контакт: 077/737-653

e-mail:dragana@mytime.mk

9.7. Заштита на приватноста на малолетните лица

MY:TIME не собира намерно никакви лични податоци од лица под 18 годишна возраст. Ако сте родител или законски старател кој открил дека Вашето малолетно дете обезбедило лични податоци преку нашата веб страна без Ваша согласност, можете да побарате од нас да ги отстраниме таквите неовластени информации со испраќање нa меил на следната меил адреса: legal@mytime.mk.

9.8. Промена на политиката на приватност

MY:TIME има право да врши промени на оваа политика. Доколку се извршат одредени промени во Политиката на приватност, истите ќе бидат објавени на оваа веб страна. Корисникот се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува Политиката на приватност и дека е свесен за промените.

9.9. Значење на изразите

Личен податок е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетрски, ментален, еконосмки, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице.

Субјект за лични податоци е секое физичко лице на кое се однесуваат обработените податоци. Посетителите на веб сајтот mytime.mk се субјекти на лични податоци

Обработка на лични податоци  е секоја операција или збир на операции што се изведуваат врз личните податоци на автоматски или друг начин како што е: собирање, евидентирање, организирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, изедначување, комбинирање, блокирање или уништување;

Контролор на лични податоци е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци. ДТУ ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје е контролор на лични податоци.

Обработувач на лични податоци е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело кое ги обработува личните податоци во име на контролорот.

10. Правила и услови за членство во MyTime Клубот за лојалност

10.1 Вовед

10.1.1 Правилата и условите (во натамошниот текст Правила) за членство во MyTime клубот на ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје, во понатамошниот текст (Клубот) ги вклучуваат условите за користење како и сите други променливи услови, правила, барања и ограничувања кои произлегуваат од членството во Клубот. Правилата, заедно со било кои други променливи услови и правила, поврзани со било кои промотивни понуди кои може да бидат испратени до членовите на Клубот, претставуваат договор помеѓу членот на Клубот и ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје. Со зачленување во Клубот и со неговото континуирано користење, членовите ги прифаќаат правилата, условите, барањата и ограничувањата кои се наведени во овие Правила. ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје го задржува правото да ги измени овие Правила или да го укине Клубот. Во овие случаи истото ќе биде објавено на интернет страницата на MyTime: www.mytime.mk.

 1. Со зачленување во Клубот, секој член на Клубот се стекнува со My Time Club картичка, која претставува потврда и доказ за членство во Клубот. За да ги стекнат правата и бенефициите на Клубот, членовите треба да ја презентираат Клуб Картичката при купување на продажните места на MyTime.
 2. Правилата и условите за членство во Клубот се јавно достапни и може да се видат во секој момент на интернет страницата на MyTime клубот: www.mytime.mk .

10.2 Дефиниции

10.2.1 „Правила и услови“ ги означуваат договорните одредби со кои се регулирани условите, правилата и обврските кои произлегуваат од членството во MyTime клубот и претставуваат договорен однос помеѓу ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје и членот на MyTime клубот.

10.2.2 „MyTime клубот“ е клуб за лојалност на ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје преку кој членовите на Клубот со купување на производи од продажните места и он-лајн продавницата на MyTime се стекнуваат со поени, беџови и вредносни ваучери согласно со правилата и условите за членство во Клубот.

10.2.3 „ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје“ е правно лице кое е основано и работи во согласност со законите на Република Македонија, со седиште на ул. Бул. 8-ми Септември бр.3, лам. 4- лок. 4, Скопје

10.2.4 Картичката на Клубот е картичка која е поврзана со профилот на корисникот кој е член на Клубот. На профилот на корисникот се евидентираат сите негови купувања на производи во продажните салони на My Time, стекнатите поени при купувањето, доделените и искористените беџови и добиените награди.

10.2.5 „Член на клубот“ значи физичко лице кое ги прифатило правилата и условите за членство во Клубот и дало соодветна согласност за користење на неговите лични податоци на ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје односно MyTime.

10.2.6 „Поен“ значи вредносна единица која се пресметува врз основа на реализираните купувања кои се во согласност со правилата и условите на Клубот.

10.2.7 „Беџ“ е значка за еднократен попуст или подарок со која можат да се стекнат членовите на Клубот по кумулирањето на соодветен број поени, во согласност со правилата и условите за членство во Клубот.

10.3 Услови за членство

 1. Член во Клубот може да стане секое полнолетно физичко лице.

10.3.2 Името, презимето, e-mail адресата, полот и датумот на раѓање наведени во апликацијата за членство во Клубот мора да бидат точни и валидни. Доколку членот на Клубот направи било какви измени на било кои податоци, освен датумот на раѓање, истото може да го стори на својот он-лајн профил. Доколку членот на Клубот сака да го промени датумот на раѓање, истото може да го стори со поднесување на апликација за промена на податоците, во еден од продажните салони на My Time.

10.3.3 Членството во Клубот е бесплатно, односно My Time не наплаќа никаков паричен надомест за зачленување во Клубот.

 1. Зачленување во Клубот може да се изврши нa еден од следните два начини:
 2. Со пополнување апликација за членство и изјава за согласност за користење на личните податоци во еден од продажните салони на My Time. По пополнување на апликацијата, членот на Клубот добива MyTime клуб картичка со уникатен код кој е поврзан со личниот профил на корисникот.
 3. Со он-лајн регистрација на веб странатаwww.mytime.mk. По пополнување на апликацијата, членот на Клубот добива MyTime клуб картичка со уникатен код кој е поврзан со личниот профил на корисникот, која му се испраќа по пошта.
 4. По зачленување во клубот, како корисничко име се користи e-mail адресата на корисникот, а на истата e-mail адреса му се испраќа уникатна лозинка која ја знае само тој.

 

 1. Стекнување на поени

10.4.1 Со зачленување во Клубот членовите стекнуваат право да добиваат поени при купувањето во продажните салони на MyTime (и на он-лајн продавницата www.mytime.mk).

 1. Членовите на програмата стекнуваат право да добијат 1 поен за секои 10 денари потрошени во продажните места на MyTime  (или на он-лајн продавницата www.mytime.mk) со купување на било кој производ. Поените ќе бидат евидентирани на сметката за членство во Клубот 16 денови од датумот на купување на производот/ите и ќе се сметаат за валидни по истекот на 16 денови од евиденција на купопродажбата.
 2. Купопродажни трансакции што се квалификуваат за стекнување поени се сите купувања, вклучувајќи ги сите производи и услуги кои се продаваат во продажните салони на My Time (и он-лајн продавницата www.mytime.mk). При тоа, поените од купениот ваучер за подарок припаѓаат на оној кој го купил ваучерот, а не оној кој го добива како подарок.

 

 1. Искористување на поените

10.5.1 Со собирање на поени, членовите на клубот се стекнуваат со право за искористување на процентуален попуст во одреден временски период.

Ниво на членство

Сума во денари

Процентуален попуст

Времетраење на попустот

Basic

Од 10.000 ↑

10%

6 месеци

Silver

Од 15.000 ↑

15%

3 месеци

Gold

Од 30.000 ↑

20%

3 месеци

Platinum

Од 60.000 ↑

25%

3 месеци

Diamond

Од 90.000 ↑

30%

3 месеци

Периодот на времетраење на беџот за процентуален попуст започнува на денот на акумулацијата на дополнителните поени стекнати со купување. Процентуалниот попуст може да биде искористен при купување на било кој производ (и/или услуга) од продавниците на МyTime (или он-лајн продавницата www.mytime.mk), единствено во периодот на неговата важност.

 1. Со акумулирање на поени од купените производи и услуги, членовите се стекнуваат со можност за искачување во понапредно ниво на членство односно, доколку корисникот има 1400 поени и освои уште 100 поени, тој преминува од Basic во Silver нивото на членство.
 2. Времетраењето на Basic нивото на членство е 6 месеци од преминувањето на прагот за освојување на тоа ниво, а времетраењето на Silver, Gold, Platinum и Diamond нивоата на членство е 3 месеци од преминувањето на прагот за освојување на тоа ниво.

10.5.4 Доколку корисникот искористи попуст за купување на нов производ или користење на услуга во периодот на времетраење на беџот, односно нивото на членство на кое што моментално се наоѓа, времетраењето на беџот се продолжува за дополнителни 3 односно 6 месеци, во зависност од тоа на кое ниво на членство се наоѓа корисникот.

 1. Доколку корисникот не го искористи беџот за попуст во рок од 3 односно 6 месеци од последното купување, тој го губи правото на попуст или се симнува едно ниво подолу во членството. На пример, доколку корисникот е во Silver нивото и не изврши никакво купување во рок од 3 месеци од последното евидентирано купување, тој ќе се спушти едно ниво подолу, односно во Basic нивото.
 2. Корисникот може да ги искористи добиените поени со цел да купи еднократен процентуален попуст кој се добива во форма на еднократни беџови.

Процентуален попуст

Број на поени потребни за купување на еднократен беџ

10% еднократно

500

15% еднократно

750

20% еднократно

1500

25% еднократно

3000

30% еднократно

4500

По искористување на освоените поени за купување на еднократен беџ, истите се одземаат од профилот на корисникот и не може да се искористат за друга намена.

10.6 Ограничувања

 1. Стекнатите поени и беџови не се преносливи од еден на друг корисник и може да ги користи единствено членот на Клубот кој ги стекнал.
 2. Кај производи кои се веќе намалени, поените може да се искористат за добивање на попуст од основната цена. Попустите не можат да се комбинираат и/или собираат. Потрошувачот, помеѓу два понудени попусти (пример: производ кој е веќе на попуст и попуст стекнат во My Time Клуб), ќе го добие повисокиот од понудените попусти за избраниот производ.
 3. ВОЧ ИД го задржува правото да не додели поени или беџ во случаите кога ќе утврди дека се повредени правилата и условите на Клубот или кој било друг применлив пропис во важност, измама или злоупотреба на членството во Клубот.
 4. Исто така, ВОЧ ИД го задржува правото да го одбие секое идно барање за членство во овој или било кој друг клуб за лојалност на ВОЧ ИД на лице за кое било утврдено дека направило измама или на друг начин ги повредило или ги злоупотребило правилата и условите за членство во Клубот.

 

 1. Откажување на членството

10.7.1 Членството во Клубот може да се откаже во било кое време, со поднесување на апликација за откажување членство во Клубот. Со откажување на членството во Клубот за лојалност на My Time картичката за членство ќе биде деактивирана во рок од една работна седмица по поднесувањето на апликацијата за откажување.

 1. Доколку во моментот на откажување на членството во Клубот членот има неискористени поени, истите може да ги искористи пред откажување на членството и деактивирање на My Time Клуб картичката.
 2. Доколку во моментот на откажувањето на членството во Клубот, членот на Клубот нема доволно поени да искористи ниту една од услугите кои ги нуди Клубот, поените ја губат својата важност.

 

 1. Политика за приватност и заштита на личните податоци

10.8.1 Сите информации добиени од членовите на Клубот, вклучувајќи ги и нивните лични податоци, ќе бидат третирани во согласност со интерните правила на ВОЧ ИД ДООЕЛ за заштита на лични податоци и соодветните закони што се на сила во Република Македонија.

 1. Со прифаќање на условите на Клубот, членовите на Клубот се согласуваат ВОЧ ИД ДООЕЛ да ги користи нивните лични податоци за директен e-mail маркетинг или за да врши проверка или верификација во бази на податоци или кредитни бироа или регистри во согласност со законите на Република Македонија.
 2. Со прифаќање на овие Правила членот на Клубот се согласува неговите лични податоци да бидат регистрирани, зачувани и обработувани во согласност со законите на Република Македонија и интерните правила на ВОЧ ИД ДООЕЛ.

 

10.9 Детали за комуникација

ВОЧ ИД ДООЕЛ СКОПЈЕ

Адреса, Бул. 8-ми Септември бр.3, лам. 4, лок. 4 , 1000 Скопје

Телефон (Инфо): +389 70 914000

Интернет-страница: www.mytime.mk

Интернет портал на Клубот: club.mytime.mk

Адреса на е-пошта: contact@mytime.mk

 

10.10 Ограничување на одговорноста

Како дополнување на Ограничувањата погоре дадени во Правилата, во ниту еден случај ВОЧ ИД ДООЕЛ, ниту лицата вработени во ВОЧ ИД ДООЕЛ, нема да сносат никаква одговорност за било какви директни, индиректни, посебни, инцидентни, последователни или кумулативни штети или било какви други штети што произлегуваат од Клубот или се поврзани со него. Овие исклучоци и ограничувања ќе се применуваат во согласност со важечките законски прописи и ќе бидат во важност и во периодот по откажувањето или прекинувањето на членството во Клубот.

10.11 Надлежен суд

Во случај на спор надлежен е Основниот суд Скопје 2, Скопје.